Synodenieuws van november

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Vrijdag 22 november 2019 kwam de G.S. in besloten vergadering bijeen. Uiteraard kunnen we daarover slechts summier verslag doen. Taken werden verdeeld en commissies samengesteld. De commissie die zich buigt over de man/vrouw en ambtbesluiten bestaat uit broeders die niet betrokken zijn geweest bij de besluitvorming tijdens de synode van Meppel (2017). Op voorstel van de preses is door het moderamen besloten dat tijdens deze synode de assessor alle besprekingen over dit onderwerp zal leiden.

Br. Andries van den Berg werd evenals drie jaar geleden benoemd tot synodeverslaggever. Hij verzorgt de actuele berichten op de website www.lv-gs2020.nl en de berichten die in de kerkelijke pers en in de plaatselijke kerkbladen geplaatst kunnen worden.
De G.S. besprak deze dag, ter verdere voorbereiding op het synodewerk, het thema ‘Omgaan met diversiteit’. Daartoe waren prof. dr. Hans Schaeffer en universitair docent Hayo Wijma MLD van de Theologische Universiteit en het Praktijkcentrum aanwezig. In een gezamenlijke presentatie kwamen diversiteit (of pluralisme zoals Abraham Kuyper het noemde) in de samenleving waarvan de kerk deel uitmaakt en diversiteit als uitdaging en oefenplaats voor de kerk aan de orde. Een boeiende en inzicht gevende presentatie, die een leerzame discussie tot gevolg had. Een discussie, die Hans Schaeffer aan het einde van de bijeenkomst kenschetste als broederlijk, open, verbindend en met een warm hart voor onze geloofsgemeenschap en vooral ook haar jonge leden.

Een omvangrijke taak

Zaterdag 23 november 2019 stond geheel in het teken van het onderwerp ‘Man Vrouw in de Kerk’, weer in een besloten vergadering. Het deputaatschap met deze naam, dat de afgelopen drie jaar de kerken diende met ondersteuning bij de invoering van de ambten voor vrouwen, rapporteerde en stelde zich deze dag ten doel de synodeleden in te werken op dit onderwerp. Deputaten gaven achtereenvolgens:
* een historisch overzicht vanaf de G.S. Amersfoort-Centrum 2005 tot nu toe;
* een terugblik over en analyse van het besluitvormingsproces tijdens de G.S. Meppel 2017;
* inzicht in de 24 ingediende revisieverzoeken en 21 ingediende verzoeken om tot een betere onderbouwing van de genomen besluiten en de daarbij vermelde gronden te komen;
* een presentatie over de wijze waarop de kerken en de kerkleden hebben gereageerd op de besluiten van de G.S. Meppel 2017.

Tijdens workshops werd gesproken over de positie van de synodeleden in dit dossier. Ook de te volgen werkwijze kwam aan de orde. De besprekingen in de workshops verliepen in goede sfeer en waren in harmonie met de bespreking van het onderwerp diversiteit van de vorige dag. De synodecommissie heeft belangrijke ‘boodschappen’ meegekregen en staat nu voor een omvangrijke taak.
De diverse synodecommissies gaan de komende weken aan de slag. De Generale Synode komt D.V. weer bijeen op 9 tot en met 11 januari 2020.